دانشجويان تنها در زمان ذکر شده مي توانند  دروس مورد نظر خود را انتخاب نمايند. لازم به ذکر است پس از تاريخ هاي مذکور فرصت انتخاب واحد مجدد امکان پذير نيست.                                                                                                                                                                                    

 
 
ثبت نام و انتخاب واحد
 99/04/28
لغايت
99/05/02
 
شروع کلاسها
99/05/04
 
 
حذف و اضافه
 ------------------------------
 
 پايان کلاس 99/05/30
 
 
برگزاري امتحانات
99/06/01
لغايت
99/06/06