سایت دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آبدانان
1400/04/03 -22:8:3

برنامه زمانبندی ثبت نام و انتخاب واحد ترم مهرماه 99(ورودیهای ماقبل 99)
برنامه زمانبندی ثبت نام و انتخاب واحد ترم مهرماه 99(ورودیهای ماقبل 99)
 
تاریخ درج خبر:1399/06/26    | کد خبر: 275

Iauabdanan.ac.ir All Rights Reserved