دکتر قدمي داراي دکتراي فلسفه از دانشگاه تهران مرکزي وازاساتيد وکارکنان اين دانشگاه ميباشد.