اعضاي هيات علمي گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامي واحد آبدانان به شرح زير مي باشند:
1- عبدالحميد ساجدي پور