مسئول دفتر فرهنگ دانشگاه آزاد اسلامي آبدانان:
 

شرح وظايف :
حوزه فرهنگي يکي از ارکان دانشگاه بارويکردي فرهنگي ، مذهبي و قرآني است وظيفه
اصلي اين حوزه،اشاعه فرهنگ اسلامي با مشارکت هرجه بيشتر دانشجويان است و مي
کوشد تا اهداف متعالي را در دانشگاه بارور سازد .
 
اجراي برنامه هايي از قبيل :
1.ايجاد تمهيداتي جهت مشارکت هرچه بيشتر دانشجويان و اساتيد در برنامه هاي فرهنگي واجتماعي
2.برنامه ريزي جهت تشکيل کانون هاي فرهنگي – هنري
3.نظارت بر عملکرد کانونهاي فرهنگي و انجمن هاي علمي ، فرهنگي و ادبي و هدايت آنها درامور اسلامي
4.امور تبليغات اسلامي و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت
5.برنامه ريزي جهت تجليل از برگزيدگان و مروجين فرهنگي،  علمي ، هنري
6.بررسي و تهيه فهرست موضوعات فرهنگي – اجتماعي و ايجاد زمينه هاي لازم جهت انجام تحقيقات فرهنگي
7.تهيه و تدوين بودجه فرهنگي مرکز و بررسي هزينه هاي فرهنگي مرکز
8.نظارت بر نشريات فرهنگي
9.ايجاد تمهيداتي جهت حفظ شئونات اسلامي
10.ايجاد تمهيداتي جهت نظارت بر نمازخانه مرکز
11.اجراي بخشنامه ها و دستورالعمل هايي که از سوي معاونت فرهنگي  ابلاغ مي گردد .