اسامي دانشجوياني که پروپوزال آنان در جلسه شماره 2 شوراي پژوهشي مورخه 1395/08/15 تصويب گرديده است .

 
 
رشته تحصيلي
 
شماره دانشجويي
 
نام و نام خانوادگي
 
رديف
روان شناسي عمومي 9427110005 افسانه سادات موسوي 1
روان شناسي عمومي 94271100014 سارا عليرضايي 2
روان شناسي عمومي 9427110008 روح انگيز شادي 3
روان شناسي عمومي 94271100023 زيبا رضايي 4
روان شناسي عمومي 94271100010 يوسف صفري پور 5
روان شناسي عمومي 9427110006 غلامحسين قلعه نويي 6
روان شناسي عمومي 9427110009 علي اصغر صفري پور 7
روان شناسي عمومي 94271100027 يحيي سلاورزي زاده 8
روان شناسي عمومي 94271100012 طلا ايماني 9
روان شناسي عمومي 94271100016 فاطمه سليماني 10
روان شناسي عمومي 94271100019 ولي وفايي 11
روان شناسي عمومي 94271100026 علي سلاورزي زاده 12
روان شناسي عمومي 94271100011 صفيه رحيمي 13
روان شناسي عمومي 94271100024 هديه باوير 14
روان شناسي عمومي 94271100020 زهرا کوليوندي 15