ليلا قرباني
کارشناس آموزش

          شرح وظايف کارشناس آموزش:
 
 1. انتخاب واحد دانشجويان مهمان  از ساير دانشگاه ها بعد از معرفي از اداره خدمات آموزشي
 2. معرفي دانشجويان مهمان به ساير واحد ها پس از موافقت معاونت دانشجويي و دريافت کارنامه نيمسال به موقع و استعلام صحت نمرات بر اساس ماده 56 آموزشي
 3. باز بيني مدارک لازم براي ثبت نام ( مدرک پايه ، تاييديه تحصيلي ، ريز نمرات ، وضعيت نظام وظيفه برادران) و ...
 4. پرينت انتخاب واحد و کارنامه هر نميسال تحصيلي به موقع در پرونده دانشجويان قرار گيرد .
 5. بررسي وضعيت دانشجويان اخراجي و ارسال فرم شماره 5 براي آنان
 6. بررسي و استخراج دانشجويان فارغ التحصيل احتمالي در هر ترم
 7. بررسي و تکميل پرونده آموزشي دانشجويان فارغ التحصيل و ارسال پرونده آنان به امور فارغ التحصيلان
 8. بررسي کارنامه فارغ التحصيلي و فرم هاي 1و2و3 و ارسال به فارغ التحصيلان
 9. استخراج اسامي دانشجويان عدم رعايت توالي دروس ، سقف و حداقل مجاز واحد
 10. اعلام اسامي دانشجوياني که سقف واحد را رعايت نکرده اند .
 11. رفع مشکلات آموزشي دانشجويان و پاسخگويي لازم به ارباب رجوع
 12. بررسي پرونده آموزشي دانشجوياني که خواستار اخذ درس معرفي به استاد مي باشند.
 13. تکميل نمودن پرونده آموزشي دانشجويان انتقالي ارسال پرونده و ريز نمرات تاييد شده جهت انجام اقدام مقتضي از طريق معاونت دانشجويي
 14. اخذ مجوزهاي لازم به موقع از کميسيون موارد خاص و شوراي آموزشي جهت ادامه تحصيل دانشجويان
 15. معادلسازي دروس
 16. کمک به برگزاري امتحانات
 17. کمک در اجراي ثبت نام
 18. خلاصه نويسي وضعيت تحصيلي دانشجويان در پرونده