اعضاي هيات علمي گروه حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي واحد آبدانان به شرح زير مي باشند:
1- خانوم سميه بهرامي