عاطفه صفوي
حسابدارو جمعدار اموال

 
شرح وظايف حسابداري:
 
-امورات مربوط به صدورچک 
ـ دريافت
ـ پرداخت
ـ رسيدگي اسناد
ـ ثبت حسابداري
ـ صدور اسناد
ـ تراز ماهيانه
ـ پرداخت حقوق کارکنان و اعضاي هيات علمي
ـ پرداخت بيمه به سازمان تامين اجتماعي 
ـ ماليات به دارايي
ـ پرداخت انواع وام ها از جمله وام ضروري
ـ وديعه مسکن
ـ خريد مسکن
ـ صندوق رفاه و ...
ـ دريافت صورت حساب هاي بانکي  و فعاليت هاي موجود ماهيانه حسابها
ـ انجام کليه امورات حسابداري 
ـ تهيه تراز ماهيانه و کليه امور مربوطه
ـ بررسي  حساب هاي شهريه 
ـ در آمد
ـ تعيين در آمد و هزينه.
-کنترل و ثبت حسابهاي في مابين ـ سازمان مرکزي و....
-ثبت دفاتر رورنامه کل ـ بايگاني تمام اسناد مالي و نگهداري آنها ـ نظارت بر امورات انبار ـ اموال ـ کار پردازي و ...
ـ بررسي حساب في مابين با صندوق رفاه و ...