اصغر روشن پور:
حراست دانشگاه آزاد اسلامي آبدانان

تعريف حراست :
 
حراست در لغت به معناي پاسداري و مراقبت کردن مي باشد از لحاظ عرف به نهادي گفته مي شود که در قلب تشکيلات يک سازمان وجود داشته و وظيفه خطير مراقبت از اجزاي ريز و درشت آن تشکيلات را در برابر انواع و اقسام انحراف هاي موجود بر عهده دارد .
اداره حراست به منظور حفظ اصول وتعميق ارزشهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي و ايجاد نظم و انسجام در اداره تشکيلات سازمان دانشگاه فعاليت مي کند تا ضمن ارائه پيشنهادات و راهکارهاي مناسب هرگونه انحراف متخلف را در امور اجرائي کشف نمايد و گزارش ها و رهنمودهاي لازم را دراين زمينه به مراجع ذيصلاح ارسال دارد.
حراست به عنوان مشاورامين رياست : حراست به عنوان چشم رياست در سازمان و باتوجه به اشراف اطلاعاتي که در  مجموعه دارد مي تواند مشاور خوبي براي رياست محسوب شود.
 

وظايف و اختيارات :
 
 • حفاظت از اطلاعات اسناد کارکنان و اماکن و محيط هاي تحت پوشش به منظور جلوگيري از هرگونه تهديد و خطرات احتمالي
 • تدوين دستور العمل هاي حفاظتي جهت حفظ و نگهداري اسناد طبقه بندي شده و نظارت بر حسن اجراي آن
 • ارائه مشاوره امنيتي و خدمات اطلاعاتي به بالاترين مقام اجرائي دانشگاه
 • تهيه شناسنامه محيطي، به روز نمودن آن  و جمع بندي اخبار و تهيه بولتن
 • پيش بيني و پيشگيري از تحريکات غيرقانوني در محيط تحت پوشش
 • ارائه پاسخ به سازمان هاي ذيصلاح در خصوص استعلام افراد
 • طبقه بندي حفاظتي اماکن و تاسيسات تحت پوشش دانشگاه با هماهنگي مراجع ذيصلاح ذي ربط
 • تهيه طرحهاي حفاظتي و صدور دستور العمل هاي لازم و نظارت بر اجراي آنها در زمينه هاي حفاظتي تاسيسات
 • صدور کارت شناسايي و مجوز تردد و رعايت تدابير لازم به منظور پيشگيري از هرنوع سوء استفاده و جعل
 • ايجاد دبيرخانه و بايگاني محرمانه به منظور دريافت ثبت و پيگيري کليه نامه هاي طبقه بندي شده واحد ذي ربط
 • انجام ساير امور لازم در حدود وظايف محوله