همت رحمناک
متصدي دفتر رياست و روابط عمومي


با توجه به اهميت و نقش روز افزون روابط عمومي ها در تنوير افکار عمومي و پاسخگويي دستگاه هاي اجرايي و ايجاد زمينه براي تبادل اطلاعات و آگاهي ها و لزوم هماهنگي روابط عمومي ها با سازمانها و ادارات و نهادها در جهت ارج نهادن و تکريم ارباب رجوع ، نياز به همکاري متقابل ميان اداره روابط عمومي با مسئولان ، اساتيد و دانشجويان کاملاً محسوس مي باشد .
روابط عمومي ها از يک سو چشم و گوش يک سازمان تلقي مي شوند و از سوي ديگر هدف و رسالت اجتماعي و حاصل فعاليتهاي موسسه متبوع را به ديگران انتقال و اشاعه مي دهند.
 
اهم وظايف روابط عمومي به شرح زير است :
1- فراهم نمودن زمينه به منظور آگاه ساختن دانشجويان و کارکنان اعضاء هيئت علمي و غير علمي دانشگاه از طريق برنامه هاي تبليغاتي طبق راهنمايي هاي مقام مافوق .
2- جمع آوري اطلاعات ، آمار و اخبار مربوط به اقدامات مرکزآموزشي و انتشار آنها به منظور آگاهي دانشجويان و کارکنان و اعضاء هيئت علمي از پيشرفتها و فعاليتهاي دانشگاه پس از کسب مجوز انتشار از مقام مافوق  .
3- نظارت بر تهيه و نگهداري آرشيو عکس و نمودار و پوستر و به نمايش گذاشتن آنها در مراسم به مناسبتهاي مختلف .
4- مطالعه جرايد و نشريات مهم به صورت روزانه به ويژه دانشگاهي براي ارسال به مقام مافوق .
5- ايجاد ارتباط با صاحبان منابع و بخش خصوصي جهت جلب حمايت و کمکهاي مادي و معنوي آنان .
6-بـرقراري ارتـبـاط مـداوم و مستمر با ساير واحدهاي دانشگاهي و موسسات آمـوزشـي و پژوهـشـي کـشـور به مـنـظور آگاهي از برنامه هاي علمي و آموزشي و ايجاد ساير هماهنگي هاي لازم .
7- همکاري در انتشار خبرنامه و يا عملکرد سالانه دانشگاه بصورت ادواري پس از تصويب مراجع ذيصلاح و مافوق .
8- انجام ساير امور محوله و مربوطه بنا به تشخيص و ارجاع مقام مافوق .
9- شرکت در کليه جلسات دانشگاه جهت هماهنگي امور .
10- ارائه گزارش شکايات ، نارسائيها و مشکلات احتمالي موجود در سطح دانشگاه به رياست مرکز .
روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مرکز ابدانان آمادگي دارد با دريافت هرگونه پيشنهاد ، انتقاد و راهکاردر جهت موفقيت روز افزون و شناساندن عملکرد اين مرکز دانشگاهي گام بردارد.