اعضاي هيات علمي گروه کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد آبدانان به شرح زير مي باشند:
1- احسان خزاعي
2- ابوذر محمدي