اعضاي هيات علمي گروه برق دانشگاه آزاد اسلامي واحد آبدانان به شرح زير مي باشند:
1- سيد مرتضي لاري بقال