اعضاي هيات علمي گروه آموزش و پرورش ابتدايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد آبدانان به شرح زير مي باشند:
1- کريم شاطري