تقويم آموزشي  سال تحصيلي 2-98-97دانشگاه آزاد اسلامي آبدانان    

دانشجويان تنها در زمان ذکر شده مي توانند  دروس مورد نظر خود را انتخاب نمايند. لازم به ذکر است پس از تاريخ هاي مذکور فرصت انتخاب واحد مجدد امکان پذير نيست.                                                                                                                                                                                    

 
 
ثبت نام و انتخاب واحد
 
1397/11/06 لغايت 1397/11/11
 
شروع کلاسها
 
1397/11/13
 
حذف و اضافه
 
 1397/11/27لغايت 1397/12/02
 پايان کلاس 1398/03/23
................................
 
برگزاري امتحانات
1398/03/25 لغايت 1398/04/06