سایت دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آبدانان
1398/07/01 -6:44:48

برداشت گندم ازارضی استیجاری دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آبدانان
برداشت گندم ازارضی استیجاری دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آبدانان
 
تاریخ درج خبر:1398/03/13    | کد خبر: 213
این مرکز دانشگاهی با نظارت بر فرآیند کاشت، داشت، و برداشت موفق گردیده است که میزان 8500 کیلو از اراضی یاد شده گندم با بالاترین کیفیت (افت مفید 1 وغیرمفید1 ) استحصال نماید.

شایان ذکر است  اراضی مذکوردر سال جاری نیز به صورت استیجاری در اختیار دانشگاه بوده و این مرکز دانشگاهی در نظردارد به منظور ارتقاء سطح درآمدهای غیر شهریه ای از اراضی بیشتری در این راستا نماید.

Iauabdanan.ac.ir All Rights Reserved