مراحل اخذ پایان نامه کارشناسی ارشد:
 

1- انتخاب موضوع پایان نامه

دانشجوي عزيز در انتخاب موضوع پايان نامه به موارد زير دقت فرمائيد:

عنوان پايان نامه مي بايست مختصر، رسا و جامع باشد.

· دانشجويان بايد توجه داشته باشند دامنه تحقيق در حدي باشد كه پايان نامه حداقل ۶ ماهه و حداكثر يك ساله به اتمام برسد.
· موضوع پايان نامه تكراري نباشد.
· موضوع پايان نامه بايد با تخصص استادان راهنما و مشاور انتخابي مرتبط باشد.
· موضوع پايان نامه بايد بارشته تحصيلي و گرايش تخصصي دانشجو مرتبط باشد.

·با توجه به اينكه حداكثر ۲ نمره از نمره كل پايان نامه مربوط به ارائه مقاله مي باشد،دانشجويان لازم است نگارش مقالـه را از شروع مراحــل پيشنهادي مــوضوع پايان نامه مدنظر قرار دهند و به تحقيق بپردازندوموضوعي را انتخاب نمايند  كه امكان استخراج مقاله را داشته باشد.
·دانشجويان مي توانند براي پايان نامه از موضوعاتي استفاده كنند كه شامل اولويت هاي تحقيقاتي سازمانهـــاي ديگر باشــد (براي دريافت كمك هزينه).

 

2- انتخاب استاد راهنما و مشاور

دانشجو قبل از هماهنگي با استادان راهنما و مشاور موظف است از تعداد پايان نامه هاي در دست راهنمايي و مشاوره ايشان اطلاع حاصل نمايد و همچنين اساتيد راهنما و مشاور نيز موظف هستند قبل از امضاي فرم به سقف پذيرش خود توجه نموده و در صورت تكميل بودن ظرفيت پذيرش، از ارسال فرم و فرستادن دانشجو به حوزه معاونت پژوهشي و يا در نوبت قرار دادن و ايجاد وقفه در كار دانشجو جدا" پرهيز نمايند. بديهي است در صورت عدم رعايت موازين مربوطه مسئوليت تاخير در ارائه پرپوزال و عواقب كار متوجه استادان مربوطه و دانشجو خواهد بود.

شرايط استادان راهنما و مشاور انتخابي براي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد

 الف ) شرايط استاد راهنما:

۱-    داشتن مدرك دكتري تخصصي و حداقل مرتبه استادياري براي اعضاء هيات علمي دانشگاهها يا موسسات تحقيقاتي معتبر و داشتن كد شناسايي از سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي

۲- مربيان برجسته با داشتن مدرك كارشناسي ارشد و سابقه تدريس يا تحقيق بيش از ۱۰ سال در مراكز دانشگاهي يا تحقيقــاتي (در صورت نبودن استاديار به تعداد كافي و با تاييد گروه تخصصي)

   تبصره: در صورتي كه استاد راهنمـــا عضو هيات علمــي نباشد ، داشتن مدرك دكتري تخصصي به منظور هدايت پايان نامه كارشناسي ارشد براي وي الزامي است (انتخاب استاد راهنماي غير هيات علمي صرفا" در صورت شاغل بودن در موسسات تحقيقاتي يا سازمانها و نهادهايي كه به گونه اي امكانات يا اطلاعات در اختيار دانشجويان قرار دهند با تاييد گروه تخصصي امكان پذير خواهد بود)

 نحوه انتخاب استاد راهنما : 

استاد راهنما به پيشنهاد دانشجو و موافقت كتبي استاد مربوطه  و تاييد گروه تخصصي طبق شرايط بند الف تعيين مي گردد. همچنين حكم تفويض وي جهت راهنمايي پايان نامه از سوي معاون پژوهشي واحد صادر مي گردد.

ب)  شرايط استاد مشاور:

۱- دارا بودن شرايط مندرج در بند الف و تبصره ذيل آن 

۲- مربيان برجسته با داشتن مدرك كارشناسي ارشد و سابقه تدريس يا تحقيق بيش از ۱۰ سال در مراكز دانشگاهي يا تحقيقــاتي (در صورت نبودن استاديار به تعداد كافي و با تاييد گروه تخصصي)

۳- كارشناسان ارشد غير هيات علمي برجسته شاغل در مراكز تحقيقاتي يا صنعتي (در صورتي كه دانشجو از امكانات يا اطلاعــات آن مراكز در پايان نامه استفاده مي نمايد) به عنوان استاد مشاور دوم به شرط اخذ كد شناسايي از سازمـان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي، با تاييد مراتب توسط گروه تخصصي و همچنين تاييد نهايي در شوراي تحصيلات تكميلي واحد.

نحوه انتخاب استاد مشاور:

 به پيشنهاد استاد راهنما يك نفر از اعضاي هيات علمي يا متخصصان و محققان برجسته با رعايت شرايط مندرج در بندهاي الف و ب و پس از تاييد در گروه تخصصي مربوطه، به عنوان استاد مشاور تعيين ميشود. همچنين حكم وي از سوي معاون پژوهشي واحد صادر مي گردد.

تذكر: چنانچه پايان نامه اي نياز به استاد مشاور دوم داشته باشد به پيشنهاد استاد راهنما به همراه ارائه دلايل و تاييد گروه تخصصي مربوطه مي بايست
 جهت تصويب به شوراي تحصيلات تكميلي واحد ارائه مي گردد.

 ج) همكاري اساتيد خارجي (استادان شاغل در دانشگاههاي خارج از ايران و يا دارندگان مدارك تحصيلي از دانشگاههاي خارج كشور):

صرفاً در صورت داشتن مدرك دكتري تخصصي از دانشگاههاي معتبر، با ارسال رزومه كامل تحصيلي، آموزشي و پژوهشي، تاييد گروه تخصصي با ذكر دلايل انتخاب و تاييد صلاحيت در شـوراي تحصــيلات تكميــلي مرکز به عنــوان استــاد راهنمــا يا مشاور پايان نامه هاي كارشناسي ارشد امكان پذير خواهد بود. ضمنا" دانشگاه هيچ گونه تعهدي در خصوص هزينه اقامت يا اياب و ذهاب استادان خارجي ندارد و لازم است فردي به عنوان وكيل براي دريافت حق الزحمه مربوطه معرفي شود.

تذكر مهم: ارسال رزومه كامل تحصيلي آموزشي و پژوهشي، و تصوير آخرين مدرك تحصيلي  در هريك از موارد فوق براي استادان راهنما و مشاوري كه براي اولين بار با مرکز همكاري مي نمايند الزامي است. مطابق با مقررات سازمان تآمين اجتماعي بايستي تصوير كارت ملي، صفحه اول شناسنامه ،صفحه اول دفترچه بيمه، آخرين حكم كار گزيني اين دسته از اساتيد به كارشناس تحصيلات تكميلي تحويل داده شده و همچنين جهت پرداخت حق الزحمه شماره حساب بانكي ايشان به امور پژوهشي اعلام گردد.

 نحوه انتخاب استادان مدعو :

در صورتي كه گروهاي تخصصي با كمبود استادان راهنما و مشاور روبرو شوند مديران گروه موظف هستند  به ترتيب اولويت زير نسبت به رفع كمبود اساتيد اقدام نمايند:

۱- اعضاي هيئت علمي تمام وقت و نيمه وقت واحدهاي دانشگاهي ديگر دانشگاه آزاد اسلامي كه از ظرفيت خالي برخوردارند

۲- اعضاي هيئت علمي دانشگاههاي دولتي با مدرك دكتري 

۳- اعضاي هيئت علمي مراكز پژوهشي با مدرك دكتري

تذكر مهم: ارسال رزومه كامل تحصيلي آموزشي و پژوهشي و تصوير آخرين مدرك تحصيلي  در هريك از موارد فوق براي استادان راهنما و مشاوري كه براي اولين بار با مرکز همكاري مي نمايند الزامي است. مطابق با مقررات سازمان تآمين اجتماعي بايستي تصوير كارت ملي، صفحه اول شناسنامه، صفحه اول دفترچه بيمه، آخرين حكم كار گزيني اين دسته از اساتيد به كارشناس تحصيلات تكميلي تحويل داده شده و همچنين جهت پرداخت حق الزحمه شماره حساب بانكي ايشان به امور پژوهشي اعلام گردد.

توجه : در مورد اساتيد مدعو، دانشجو بايد اساتيدي را به عنوان راهنما  انتخــاب نمايــد، كه اطمينان داشــته باشد در هنگام برگزاري جلسه دفاع در مرکز حضور خواهند داشت. 

ظرفيت راهنمايي و مشاوره استادان:

اولويت بندي نحوه همكـاري استادان در پايان نامه هاي كارشناسي ارشـد به ترتيب با اعضاء تمـــام وقت، نيمه وقت و سپس مــدعومي باشد . تعداد مجاز همكاري اعضاي هيئت علمي در پايان نامه ها با توجه به آخرين بخشنامه هاي سازمان مركزي مي باشد (از طرف معاونت پژوهشي به مديران گروه اطلاع رساني مي شود).


3-تکمیل فرم تصویب موضوع پایان نامه و ارائه آن به مدیر گروه تخصصی رشته مربوطه
 

·دانشجو مي تواند به ترتيب اولويت  ۳ عنوان را جهت موضوع پايان نامه خود با رعايت مو ارد ذكر شده دربند ۱ (انتخاب موضوع پايان نامه)  پيشنهاد نمايد.

·جهت اطمينان از تكراري نبودن موضوع پايان نامه به سايت پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران به آدرسhttp://irandoc.ac.ir مراجعه وموضوع پايان نامه و كلمات كليدي عنوان پايان نامه خود را جستجو نمائيد.

·از نتايج حاصل از جستجو   پرينت گرفته و ضميمه فرم تصويب موضوع پايان نامه نمائيد.

·دانشجو مي تواند ۳ نفر را به عنوان استاد راهنما و مشاور با رعايت موارد ذكر شده در بند ۲ (انتخاب استاد راهنما و مشاور) پيشنهاد نمايد.

·در جلسه كميته تخصصي گروه، عناوين پيشنهادي موضوع پايان نامه  و مدارك پيوست  شده اساتيد  پيشنهادي دانشجو  ،مورد بررسي قرار گرفته و نتيجه نهايي جهت تعيين نهايي استاد راهنما و مشاور  و موضوع پايان نامه از بين موارد پيشنهادي و  توسط مدير گروه به دانشجو ابلاغ خواهد شد.

·بعد از تصويب موضوع پايان نامه در كميته تخصصي گروه  و ابلاغ آن به دانشجو، بايستي ظرف مدت زماني تعيين شده كه توسط گروه مربوطه  تعيين مي گردد (حداكثر ۲ هفته)  دانشجو اقدام به تاليف و آماده سازي پرپوزال نموده و تحويل آن به مدير گروه نمايد.

 

۱-    دانلود فرم تصويب موضوع پايان نامه( دو نسخه تكميل گردد)

 

۲-    دانلود فرم اصلي پرپوزال

 

 

 

۳-    راهنماي ثبت پرپوزال در سايت irandoc.ac.ir

 

۴-    راهنماي جستجوي موضوع پايان نامه در سيستم يكپارچه كتابخانه هاي دانشگاه آزاد اسلامي (سيكا)

 

4- ارائه پرپوزال

پرپوزال فرم پيشنهاد تحقيق پايان نامه كارشناسي ارشد است كه دانشجو مي بايست با هماهنگي و تاييد استادان راهنما و مشاور در خصوص موضوع پايان نامه موارد خواسته شده در آن از قبيل: بيان مساله، اهداف، روش كار، سوابق تحقيق و ... را به طور كامل و بر اساس توضيحات ذكر شده در هر بخش تكميل نمايد. لازم به ذكر است كه مبناي تصويب موضوع پايان نامه، همين فرم مي باشد و فرمت آن براي كليه رشته ها يكسان است.

 به منظور بررسي سطح كمي و كيفي پرپوزالها و تاييد آنها، جلسات كميته تخصصي گروهها در هر نيمسال طبق يك برنامه زمانبندي مشخص و با حضور كارشناس پژوهشي مربوطــه بــرگزار مي گردد. و صورتجلسه نيز توسط كميته تخصصي گــروه مربـوطه تنظيم مي شود.

توجه : تاريخ برگزاري جلسات گروهها در تابلو اعلانات امور پژوهشي و وب سايت مرکز به طور مرتب اعلام مي گردد. لذا دانشجويان موظفند به موقع پرپوزال مورد تاييد استادان راهنما و مشاور را جهت طرح و بررسي در گروه تخصصي به امور پژوهشي تحويل دهند.

اعلام نتايج بررسي پرپوزالها در كميته تخصصي گروه:

پس از طرح پرپوزالها در كميته تخصصي گروه، نتيجه بررسي در صورتجلسه گروه تنظيم  مي گردد، لذا دانشجويان جهت اطلاع از وضعيت پرپوزال خود مي بايست به كارشناس پژوهشي مربوطه مراجعه نمايند.

زمان ارائه  پرپوزال

بعد از تصويب موضوع پايان نامه در كميته تخصصي گروه  و ابلاغ آن به دانشجو، بايستي ظرف مدت زماني تعيين شده كه توسط گروه مربوطه  تعيين مي گردد(معمولا  ۲ هفته پس از از ابلاغ تصويب موضوع پايان نامه)  دانشجو موظف است اقدام به تاليف و آماده سازي پرپوزال و تحويل آن به مدير گروه نمايد. پرپوزال مي بايست توسط استادان راهنما و مشاور به دقت مطالعه و بررسي شود و پس از تاييد آن را امضاء نمايند.

تذكر : 
 

-         امضاء اساتيد به صورت كپي  فكس  اسكن  (و از طرف) قابل قبول نمي باشد.

-         پرپوزال ناقص و بدون امضاء اساتيد راهنما و مشاور تحويل گرفته نخواهد شد.

 عدم تحويل پرپوزال در زمان مقرر: 

در صورت عدم تحويل پرپوزال در زمان مقرر،  مسئوليت آن (طولاني شدن زمان تحصيل و تبعات ديگر) متوجه دانشجو خواهد بود و عذري در خصوص نبود آگاهي و عدم اطلاع رساني مناسب در اين خصوص پذيرفته نيست. لازم به ذكر است كه اطلاعيه مديران گروهها، در خصوص تحويل پرپوزال در تابلو اعلانات امور پژوهشي به طور مرتب اعلام مي گردد.

نحوه دريافت فرم پرپوزال

دانشجويان جهت دريافت فرم پرپوزال مي بايست پس از مراجعه  به وب سايت مرکز، در قسمت فرم ها ي مربوط به پايان نامه، بر روي لينك فرم پرپوزال كليك نموده و مبادرت به دانلود آن نمايند.

 نحوه تايپ پرپوزال 

به منظور جلوگيري از مسائل و مشكلات مربوط به قلم (فونت)، تمامي متن پرپوزال با استفــاده از فونت ۱۴ لــوتوس نازك تايپ گردد و از به كار بردن ساير فونت‌ها خودداري شود.

۱-     فونت متن : (Lotus ) لوتوس با اندازه ۱۴ و نازك ( متن از سر خط شروع شود )

۲-     فونت عناوين بندهاي پرپوزال ( تيترها ) : (Lotus ) لوتوس با اندازه ۱۴ ( Bold ،  ايتاليك)

۳-     شماره صفحات : پائين وسط صفحه 

۴-     اعداد و شماره ها : فارسي

۵-     فاصله بين خطوط : cm ۱

۶-     فونت متن جداول :   Lotus ( لوتوس ) با اندازه۱۱ نازك

۷-     كليه قلم هاي انگليسي موجود در پرپوزال : Times   New Roman با اندازه ۱۲ و ايتاليك

 

 

 

5- تصویب پرپوزال

مراحل تصويب پرپوزال به شرح زير است:

الف ) تصويب در كميته تخصصي گروه مربوطه ( تصويب اوليه ) 

ب ) تصويب در شوراي تحصيلات تكميلي مرکز ( تصويب نهايي و صدور ابلاغيه تصويب موضوع پايان نامه)
كميته تحصيلات تكميلي ، شورايي است كه در خصوص تصويب نهايي پرپوزالهـا و صـــدور ابلاغيــه جهت استاد راهنما و مشاور و درخواستهاي دانشجويان در خصوص تغيير عنوان پايان نامه
  هر ماه برگزار مي گردد. بديــهي است  موضوع پرپوزال پس از تاييد شوراي تحصيلات تكميلي واحد قطعيت مي يابد.

اعلام نتايج بررسي پرپوزالها در كميته تخصصي گروه :

پس از طرح پرپوزالها در كميته تخصصي گروه، نتيجه بررسي در صورتجلسه گروه تنظيم مي گردد، لذا دانشجويان جهت اطلاع از وضعيت پرپوزال خود مي بايست به كارشناس پژوهشي مربوطه مراجعه نمايند. 

 

نتيجه نهايي بررسي پرپوزال در كميته تخصصي گروه به شرح ذيل مي باشد:

۱- پرپوزال مورد تصويب قرار نگرفت

 

۲- مقرر شد پس از انجام تصحيحات لازم مجددا" در گروه مطرح شود

 

۳- مقرر شد پس از انجام تصحيحات لازم و تاييد مدير گروه مورد تصويب قرار گيرد

 

۴- پرپوزال مورد تصويب قرار گرفت

 

 1- چنانچه پرپوزال مورد تاييد گروه قرار نگيرد: (رد پرپوزال به طور كامل) 

 مي بايست با هماهنگي استادان راهنما ، مشاور و مدير گروه پرپوزال جديد تهيه شود تا در جلسه بعدي گروه مورد بررسي قرار گيرد.

2-  چنانچه پرپوزال با اصلاحات مواجه شود:

مي بايست با هماهنگي استادان راهنما و مشاور اصلاحات مورد نظر كميته تخصصي گروه برطرف و سپس پرپوزال اصلاح شده، جهت طرح و بررسي مجدد در جلسه بعدي گروه به امور پژوهشي تحويل داده شود. ضمنا" فرم مخصوص اصلاحات پرپوزال نيز مي بايست تكميل و به تاييد اساتيد راهنما و مدير گروه برسد.

3- چنانچه پرپوزال تاييد شود:

پرپوزالها پس از تاييد در گروه تخصصي مربوطه، جهت تصويب نهايي به شوراي تحصيلات تكميلي واحد ارسال و در صورت تصويب، فرم ابلاغيه تصويب موضوع پايان نامه و همچنين احكام اساتيد راهنما و مشاور صادر مي گردد.

 موارد خاص و تغييرات احتمالي:

در مرحله پس از تصويب موضوع در شوراي تحصيلات تكميلي واحد  و قبل از برگزاري جلسه دفاع،چنانچه لازم باشد تغييراتي در عنوان پايان نامه يا اساتيد راهنما و مشاور صورت پذيرد مي بايست بصورت زير اعمال شود :


 

تغييرات جزئي:

·چنانچـه تغـييرات جزئي در عنوان پايان نامه مد نظـر باشد، لازم است مراتب طـي فرم مربوطه كه به تاييد استاد راهنما و مدير گروه رسيده باشد اعلام و تغييرات در عنوان پرپوزال دانشجو منظور شود. (تاييد نهايي با شوراي تحصيلات تكميلي واحد مي باشد).

تغييرات كلي : 

·چنانچه موضـوع پايان نامه بطـور اساسـي تغيير نمايد ، لازم است پرپوزال جـديد تنظيـم و پس از تاييـد در گـروه تخصصـي، علت تغيير عنوان نيز در فرم مربوطه اعلام شود در اينصورت اگر تغييري در وضعيت اساتيد راهنما و مشاور ايجاد نشود، فقط ابلاغيه جديد براي دانشجو صادر خواهد شد (تاييد نهايي با شوراي تحصيلات تكميلي مي باشد).

  تغيير استاد راهنما و مشاور ( فقط در موارد خاص):

با توجه به اينكه فرآيند صدور حكم براي استاد راهنما در پايان نامه هاي كارشناسي ارشد از مراحل متعددي عبور مي كند و پس از صدور حكم، فرد مذكور به عنــوان هــدايت كننده پايان نامه از نظر دانشگاه شنــاخته مي شود ، امكان واگذاري اين مسئـــوليت به افراد ديگر اساسا" امــكان پذيــر نيست و در شرايط خــاص مي بايست اين جا بجايي با ارائه دلايل روشن و قابل دفاع به تاييد شوراي تحصيلات تكميلي واحد برسد. لذا چنانچـه لازم باشد اساتيد راهـنما يا مشاور تغيير نمايند (چه در صورت تغيير عنوان پايان نامه و چه در صورت عدم تغيير آن) مي بايست انصراف كتبـي استاد راهنما يا مشـاور به تاييـد گروه رسيده و موافقت استاد راهنما يا مشاور جديد طـي فرم مربوطه از طـرف گروه اعلام ، تا نسبت به صدور احكام جديد اقدام شود. در صورتيكه به علت عدم دسترسي به استاد راهنمـا يا مشاور (به عـلت مسافرت طولانـي يا فرصت مطالعـاتي يا فـوت و ...) امكـان اخذ انصراف از استاد نباشد، به جـاي انصـراف كتبـي مي توان صورتجلسه گروه مبني بر توضيح علت تغيير استاد راهنما يا مشاور و معرفي استاد جـديد را نيز ملاك عمل قـرار داد.

توجه : در صورت استفاده از استادان جديد ارسال احكام كارگزيني هيات علمي به همراه رزومه كامل تحصيلي، آموزشي و پژوهشي ايشان الزامي است .

در صورت نياز دانشجو به سنوات تحصيلي بيشتر از سقف مجاز در خصوص پايان نامه ، علت افزايش سنوات طي نامه اي (با تاييد استاد راهنما و مدير گروه) به حوزه پژوهشي اعلام شود. (تاييد نهايي با شوراي تحصيلات تكميلي مي باشد). 

 


6- نگارش پایان نامه

پس از تأئيد نهايي پرپوزالها  در  شوراي تحصيلات تكميلي واحد، اسامي دانشجوياني كه پرپوزال آنها تصويب شده است به همراه كد پايان نامه آنها در برد تحصيلات تكميلي اعلام مي گردد. و  احكام اساتيد راهنما و مشاور صادر مي گردد.

تذكر:مراجعه دانشجوياني كه اساتيد راهنما و يا مشاور آنها خارج از مرکز بوده و هيچگونه همكاري اعم از حق التدريس و يا هيأت علمي با مرکز آبدانان ندارند به كارشناس تحصيلات تكميلي جهت دريافت احكام اساتيد راهنما و مشاور پايان نامه و تحويل احكام به آنها ضروري است.

در صورت لزوم دانشجويان بايستي جهت دريافت معرفي نامه در راستاي استفاده از منابع كتابخانه ها و مراكز تحقيقاتي  به كارشناس تحصيلات تكميلي مراجعه نمايند.

-         پس از اعلام اسامي دانشجوياني كه پرپوزال آنها به تصويب نهايي رسيده است ،دانشجويان مذكور مي توانند با رعايت موارد ذكر شده درفايل شيوه نگارش پايان نامه اقدام به تأليف پايان نامه خود نمايند. مطالعه كامل فايل مذكور و تنظيم صفحات پايان نامه بر اين اساس ضروري است.در صورت عدم رعايت موارد مطرح شده، مجلد پايان نامه از دانشجوتحويل گرفته نخواهد شد.

-         لازم است پس از نگارش هر يك از فصول پايان نامه گزارش پيشرفت كار، جهت بررسي و تأييد به استاد راهنما و مشاور  تحويل داده شود.

·پس از پايان نگارش كليه فصول پايان نامه، تحويل يك نسخه از پايان نامه تايپ شده جهت بررسي و اعلام نظر و رفع نواقص احتمالي به استاد راهنما و مشاور ضروري است.

·تذكر مهم: موارد خواسته شده در فرم تعهد اصالت پايان نامه و صورتجلسه دفاع مانند مشخصات دانشجو، عنوان پايان نامه و ساير موارد بايستي به صورت تايپ شده، قيد گردند.

    دانلود فرم هاي مربوط به نگارش پايان نامه:

  راهنماي جامع نگارش و تدوين پايان نامه    

راهنماي نحوه شماره گذاري صفحات پايان نامه با حروف ابجد و اعداد


آرم دانشگاه

   منشور اخلاق پژوهش   

   فرم تعهد اصالت پايان نامه
 


 

7- اعلام آمادگي دفاع از پايان نامه و تعيين تاريخ دفاع

دانشجويان كارشناسي ارشد ۶ ماه پس از تاريخ ابلاغ تصويب پرپوزال (ابلاغيه تصويب موضوع پايان نامه) در شوراي تحصيلات تكميلي مي توانند از پايان نامه خود دفاع نماينــد. ضمنا" اسامي دانشجــوياني كه فـرم ابــلاغيه تصــويب پرپوزال آنهــا صــادر مي شود در تابلو اعلانات امور پژوهشي اعلام مي شود. توجه به اين نكته ضروري است كه دفاع دانشجو از پايان نامه قبل از موعد مقرر (۶ ماه) ممنوع است.

 عدم مراجعه به موقع دانشجو جهت دفاع :

 طبق بخشنامه شماره ۱۲۵۷۹/۷۳ مورخ 87/1/24 چنانچه مدت زمان انجام پايان نامه براي دانشجوي كارشناسي ارشد بيش از يكسال به طول انجامد ، دانشجوي مذكور از سقف مجاز راهنمايي و مشاوره استادان راهنما 
و مشاور خارج خواهد شد.

-         از تاييد نهايي پايان نامه بوسيله استاد راهنما و مشاور  و انجام اصلاحات اوليه ، دانشجو  مي تواند با مراجعه به وب سايت مرکزاقدام به دانلود فرم اعلام آمادگي دفاع از پايان نامه نمايد.

-               توجه : شرط لازم در خصوص  دفاع از پايان نامه ،اعلام نمره كليه واحدهاي درسي(دانشجويان ترم آخر) و اقدام جهت اخذ و يا تمديد واحد پايان نامه مي باشد.

-          پس از تأئيد و امضاي استاد راهنما و مشاور در فرم اعلام آمادگي دفاع مبني بر بلامانع  بودن برگزاري جلسه دفاعيه، دانشجو بايستي با مراجعه به مدير گروه جهت انتخاب داور و  با مراجعه به كارشناس تحصيلات تكميلي جهت صدور ابلاغيه داور  و دريافت  فرم داوري پايان نامه  اقدام نمايد.

-         تعيين تاريخ دفاع

-         ·پس از اعلام نظر داور ،مديرگروه مبادرت به اعلام و تعيين تاريخ دفاع دانشجو مي نمايد.

توجه : در صورتيكه اساتيد راهنما ، مشاور  و يا داور عضو هيأت علمي مرکز آبدانان نيستند لازم است دانشجو پس از هماهنگي با ايشان ،تاريخي را كه مي توانند در مرکز آبدانان جهت شركت  در جلسه دفاعيه  حضور داشته باشند به اطلاع مدير گروه برساند.
تاريخ فوق تنها پس از بررسي كارشناس تحصيلات تكميلي جهت عدم تداخل با جلسات دفاعيه
  ساير گروهها رسميت مي يابد.
دانشجو بايستي هنگام مراجعه به كارشناس تحصيلات تكميلي
 جهت تأئيدتاريخ دفاع،يك نسخهCDحاوي خلاصه اطلاعات پايان نامه خود در قالب فرم ب۱ و ب۲ را تحويل و فرم هاي لازم جهت شركت در جلسه دفاعيه را  از ايشان دريافت نمايد.

دانلود فرم هاي مربوط به اعلام آمادگي دفاع از پايان نامه:

          فرم اعلام آمادگي دفاع  
   
        فرمهاي ب۱ و ب۲ 


 

 

8- برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه

با توجه به ساعت اداري دانشگاه و حضور كارشناس تحصيلات تكميلي  از ساعت ۷.۳۰ الي۱۵,۳۰، جهت انجام امور پژوهشي و آموزشي مربوط به برگزاري جلسه دفاعيه حداقل ۳ ساعت قبل از ساعت دفاع دربازه زماني فوق در دانشگاه حضور داشته باشيد.

به منظور برگزاري دقيق جلسه دفاع از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد، حضور افراد ذيل در جلسات دفاع ضروري است:
 

الف ) استاد (اساتيد) راهنما

ب ) استاد (اساتيد) مشاور

ج ) استاد داور  

د) نماينده گروه (از اعضاء هيات علمي گروه) يا واحد به عنوان ناظر (بدون حق راي)

 نكته مهم : جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد بدون حضور استاد راهنما، و استاد داور  نخواهد داشت.

ارزشيابي پايان نامه:

 پايان نامه توســط هيات داوران در ۵ درجه ارزشــيابي شده و به هر درجــــه نمره اي تعلق مي گيرد و اين نمره در ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه مي شود.

فرم اصلاحات پايان نامه كارشناسي ارشد شامل موارد اصلاحي است كه طبق نظر كميته ارزياب در جلسه دفاعيه بايستي در  پايان نامه  اعمال گردد لذا پس از برگزاري جلسه دفاع  اين فرم به دانشجو تحويل  داده خواهد شد.


 

9-نمره نهايي پايان نامه

حداكثر نمره اي كه در جلسه دفاع توسط اعضاء هيات داوري براي دانشجو تعيين مي شود ۱۸ از ۲۰ مي باشد. ۲ نمره از ۲۰ نمره پايان نامه دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد به مقاله اختصاص دارد كه پس از ارائه مدارك مربوط به پذيرش يا چاپ مقاله مستخرج شده از پايان نامه و با نظر شوراي پژوهشي واحد بر اساس نوع و درجه مجلات اختصاص مي يابد.

تبصره:مقالات غير مستخرج از پايان نامه در صورتيكه دانشجو به عنوان نويسنده اصلي معرفي گردد شامل نمره احتسابي در پايان نامه خواهد شد.
توجه: تنها بايستي نام افراد مرتبط با پايان نامه روي مقاله درج گردد. در صورت آوردن نام افراد غير مرتبط
  به اين  افراد نمره اي جهت پايان نامه تعلق نمي گيرد.

 

   نوع مقاله

 

حداكثر نمره براي هرمقاله

پذيرش يا چاپ مقاله در مجلات ISI

۲ نمره

پذيرش يا چاپ مقاله در مجلات انگليسي زبان داخلي يا خارجي يا ISC     

۱/۵ نمره

 پذيرش يا چاپ مقاله در مجلات علمي پژوهشي

۱/۵ نمره

پذيرش يا چاپ مقاله در مجلات علمي _ترويجي

۱ نمره

چاپ مقاله در كنفرانسهاي ملي و بين المللي داخل و خارج

۱ نمره

پذيرش يا چاپ مقاله در مجلات علمي دانشگاهي بدون درجه

۰/۵ نمره

چاپ مقاله در كنفرانسهاي داخلي

۰/۵ نمره

اختراع ، اكتشاف ، نظريه علمي ، مسابقات و   جشنواره هاي ملي  و بين المللي   و چاپ كتب علمي مرتبط

تا ۲ نمره بسته به نظر گروه ارزيابي كننده


موارد قابل توجه در نگارش مقاله
·در اين  مقالات با توجه به موارد زير چه  نويسنده اصلي  دانشجو باشد و چه استاد راهنما، الزاما بايد فقط و فقط نام دانشگاه آزاد اسلامي مرکزآبدانان بايد براي معرفي نويسنده اول و مسئول بكار رود.

·كليه مقــالاتي كه ارائه ميشوند، با عنــوان كامــل ‹‹دانشگاه آزاد اســلامي›› به زبانهاي فارسي و انگليسي و نيز نام مرکز دانشگاهي معرفي شوند.

(به فارسي): دانش آموخته يا دانشجوي كارشناسي ارشد، گروه روان شناسی- مرکز آبدانان- دانشگاه آزاد اسلامي، آبدانان- ايران

(به انگليسي): Department of psychiligy, abdanan Branch, Islamic Azad University, abdanan,Iran

 توجه شود كه  در تركيب ياد شــده، هيچ يك از واژگـــان جابجا نشوند و از علامت هاي اختصاري مثل &  به جاي andيا Campus به جاي Branch    يا ديگر موارد جايگزين استفاده نگــردد . همچنين از ذكر واژه Unit به جايBranch  خودداري گردد.


 

در اين مقالات اگر استاد راهنما عضو هيات علمي مرکز باشد الزاما بايد به عنوان نفر اول و نويسنده مسئول ذكر گردد. چنانچه استاد راهنما خارج از واحد باشد، به شرط آنكه نام  مرکز را به عنوان محل خدمت خود ذكر نمايد به عنوان نفر اول و نويسنده مسئول خواهد بود در غير اينصورت دانشجو نفر اول و نويسنده مسئول قلمداد مي شود.


- مقالات غير مستخرج از پايان نامه  نويسنده اصلي  دانشجو و يا اساتيد راهنما و مشاور باشند.

- موارد فوق مي تواند همزمان و متعدد باشد ولي سقف آن ۲ نمره است.

بررسي دقيق مجله اي كه مقاله در آن چاپ شده است يا از آن پذيرش چاپ دريافت كرده است، بر اساس بخشنامه شماره ۳۹۸۳۶۵/۷۹ مورخ ۲۸/۱۰/۸۸ به عهده شوراي پژوهشي مرکزاست و تا زماني كه اعتبار مجله توسط ايشان تاييد نشده باشد مجله مورد نظر مورد پذيرش نخواهد بود و دانشجو نخواهد توانست به اعتبار مقاله چاپ شده يا پذيرش شده در آن، فارغ التحصيل شود يا نمرات چاپ مقاله را دريافت نمايد. پس از مشخص شدن وضعيت مقاله دانشجو (ارائه مدارك مربوط به نگارش، پذيرش يا چاپ مقاله) فرم تعيين ارزش مقاله و نمره نهايي پايان نامـــه توسط مديريت پژوهشي تنظيم و پس از تاييد استادان راهنما و مدير گروه تخصصي، نمره مربوط به مقاله يا مقالات ارائه شده با توجه به جدول ذيل مشخص و نمره نهايي (جمع نمره دفاع و مقاله يا ثبت اختراع) در فرم مربوطه درج مي گردد.

ثبت نمره مقاله :
دانشجو موظف است مدارك لازم زير را  جهت ثبت نمره مقاله به كارشناس تحصيلات تكميلي تحويل دهد:
الف) ارائه گواهي پذيرش
ب) نسخه كامل چاپ شده مقاله به همراه صفحه فهرست و جلد مجموعه مقالات در مورد مقالات ارائه شده در همايش ها ،تصوير جلد مجله به همراه صفحه فهرست در مورد مقالات چاپ شده در مجلات
(در مورد مجلات علمي پژوهشي كه با تآخيرزماني به چاپ مي رسند ارائه گواهي پذيرش كه ممهور شده و به امضا سردبير مجله رسيده است كافي مي باشد).
ج)
CD  حاوي فرم الف و ب شامل اطلاعات مقالات ارائه و يا چاپ شده
د)تصوير جلد مجله و يا مجموعه مقالات همايش به همراه تصوير فهرست مقالات
پس از تحويل مدارك فوق به كارشناس تحصيلات تكميلي ،فرم تعيين و اعلام نمره نهايي پايان نامه به دانشجو تحويل داده خواهد شد.

انصراف از تهيه و ارائه مقاله :

در صورتي كه دانشجو تمايلي براي نگارش، اخذ پذيرش و يا چاپ مقاله نداشته باشد مي تواند با تكميل فرم مربوطه انصراف خود را در اين مورد اعلام نمايد. در اين صورت ارزيابي كيفي پايان نامه دانشجو حداكثر بسيار خوب و از نظر كمي حداكثر نمره ۱۸ ارزيابي خواهد شد .

مهلت ارائه مقاله :

جهت تخصيص نمره به مقاله ، دانشجو موظف است حداكثر ۳ ماه پس از دفاع در صورت عدم وجود مشكل نظام وظيفه نسبت به ارائه مدارك و مستندات مربوط به مقاله ( نسخه نگارش شده مقاله ، نامه پذيرش يا چاپ شده مقاله ) و اخذ تاييد استادان راهنما و مدير گروه در فرم مربوطه اقدام نمايد، و سپس فرم را به امور پژوهشي تحويل دهد .

تمديد مهلت ارائه مقاله :

با درخواست دانشجو (تكميل فرم مربوطه) و با در نظر گرفتن مراحل پيشرفت چاپ يا پذيرش مقاله و كيفيت و نوع مجله و با تاييد شوراي گروه تخصصي مربوطه و شوراي پژوهشي مرکزاين مدت مي تواند تا ۳ ماه ديگر نيز تمديد شود مشروط بر اينكه از بازه زماني لغو معافيت تحصيلي دانشجويان مشمول نگذرد و هيچ گونه منعي براي طولاني شدن روند فراغت از تحصيل دانشجو وجود نداشته باشد.

عدم ارائه به موقع مدارك مقاله

بعد از مهلت داده شده ( ۶ ماه ) در صورت عـدم ارائه مدارك ، شوراي پژوهشي مجاز خواهـــد بود نمره كسب شده در جلسه دفاع را به عنوان نمره نهايي در صورتجلسه دفاع درج نمايد و حــوزه پژوهش از پذيرش مــداركي كه احتمالا" بعد از مهلت مقرر توسط دانشجو و يا گروه تخصصي مربوطه ارائه مي شود معذور مي باشد. 


 

 

   فرم الف و ب ويژه مقالات ارائه شده درهمايشها
   
 فرم الف و ب ويژه مقالات ارائه شده در مجلات

     فرم ثبت نمره نهايي

فرم تعيين و اعلام نمره مقاله جهت احتساب در نمره كل پايان نامه
 

فرم اعلام وضعيت نمره مقاله

 

10- تسویه حساب نهایی

·در ابتدا دانشجو بايستي نسبت به ثبت نمره نهايي پايان نامه خود اقدام نموده و سپس با رعايت موارد زير اقدام به تهيه مجلد صحافي شده از پايان نامه نمايد.

·پس از انجام اصلاحات نهايي طبق نظر كميته ارزياب در جلسه دفاعيه،دانشجو بايستي يك نسخه از پايان نامه خود را در قالب نسخه چاپي و يا در قالب ايميل، به همراه فرم تأئيد انجام اصلاحات پايان نامه جهت تأئيد و امضاء براي استاد راهنما و مشاور  ارسال نمايد.
 

·پس از اخذ تأئيد نهايي از اساتيد راهنما و مشاور دانشجو اقدام به تهيه ۳ نسخه صحافي شده با رعايت موارد مطروحه در فايل شيوه نگارش پايان نامه جهت ۱- استاد راهنما ۲- مشاور ۳- كتابخانه دانشگاه  و ۴عدد CD كه هر يك حاوي يك فايل Word و يك فايل Pdf از كل پايان نامه مي باشند. (۲ عدد با فونت Times new roman  جهت ارسال به سازمان مركزي دانشگاه و ۲ عدد با فونت ذكر شده در فايل شيوه نگارش پايان نامه،  Blotus ۱۴جهت تحويل به مدير گروه و كارشناس تحصيلات تكميلي).
(بديهي است در صورتيكه استاد راهنما و يا مشاور تمايل به دريافت
 CD ازپايان نامه داشته باشند از تعداد مجلدها كاسته و به تعداد CD ها اضافه مي گردد.لذا قبل از اقدام به تهيه مجلدها اين مورد را با استاد راهنما و مشاور هماهنگ فرمائيد).
توجه: در صورتيكه فرم تعهد اصالت پايان نامه و فرم منشور اخلاق پژوهش طبق ترتيب ذكر شده در فايل شيوه نگارش پايان نامه در مجلد قرار داده نشده باشد،نسخ صحافي شده تحويل گرفته نخواهد شد.

·نكته ۱:هرCDحاوي يك فايلWORDو يك فايلPDFاز كل پايان نامه مي باشد.
·نكته۲ : فرم تحويل نسخ پايان نامه جهت دانلود در سايت قرار داده شده است، در مورد اساتيد خارج از واحد (اساتيدي كه در مرکز آبدانان حضور ندارند) دانشجو موظف است قبل از مراجعه به این مرکز دانشگاهی جهت تسويه و تحويل نسخ، مجلدهاي پايان نامه مربوط  به اين دسته از اساتيد را به ايشان تحويل و رديف مشخص شده در اين فرم  را به  امضاء ايشان برساند.
دانشجو بايستي هنگام مراجعه به دانشگاه جهت تسويه حساب  فرم  انجام اصلاحات پايان نامه خود را كه به تأئيد و امضاء اساتيد راهنما و مشاور  رسيده است به همراه داشته و به كارشناس تحصيلات تكميلي تحويل دهد.
جهت انجام امور تسويه در روزهاي حضور مدير گروه
  رشته مربوطه، و استاد راهنما و مشاور و در ساعات اداري ۷.۳۰ صبح الي ۱۴ بعدالظهر به دانشگاه مراجعه نمائيد.دانلود فرم هاي مربوط به تسويه حساب: